Tiêm polyurethane

Cơ sở

2 máy PU

1 máy GEL

Máy 2 PCS

1 máy mẫu

Sản lượng hàng năm

2 triệu đôi đế